Logo Dublee app

PARSA08

خدا

Qasim

فالوتون کردم لطفا فالوم کنید ممنون 🌹

2022/01/18 15:54
Qasim

ببخشید تو حرف هاتون دخالت میکنم اما اینجا برای نظز دادن هست نه دعوا کردن خوب بود ولی قبل از اینکه دوبله کنید فکر کنید و بعد دوبله کنید☆

2022/01/18 15:53
PARSA08

@alish484431359 عزیز این یه شوخیه شور داشته باشین

2022/01/13 16:54
alish484431359

نمیشد یه در مورد یه موضوع دیگه باشه برات متاسفم

2022/01/13 12:25
alish484431359

بفهم داری اسم کیو صدا میزنی

2022/01/13 12:25