Logo Dublee app

PARSA08

خدا

Qasim

فالوتون کردم لطفا فالوم کنید ممنون ?

2022/01/18 12:24
Qasim

ببخشید تو حرف هاتون دخالت میکنم اما اینجا برای نظز دادن هست نه دعوا کردن خوب بود ولی قبل از اینکه دوبله کنید فکر کنید و بعد دوبله کنید☆

2022/01/18 12:23
PARSA08

@alish484431359 عزیز این یه شوخیه شور داشته باشین

2022/01/13 13:24
alish484431359

نمیشد یه در مورد یه موضوع دیگه باشه برات متاسفم

2022/01/13 08:55
alish484431359

بفهم داری اسم کیو صدا میزنی

2022/01/13 08:55